Hướng dẫn cấu hình sử dụng Youtube Api với .Net


Trong bài viết này sẽ giới thiệu cách đăng ký sử dụng Youtube api cho phép upload một video, cho phép tạo playlist, tìm kiếm video


Bước 1 : Truy cập console.developers.google.com

Bước 2 : 

create project google console

Bước 3 :

name project google console

Bước 4 :

select youtube api google console

Bước 5 :

kích hoạt api youtube

Bước 6 :

Tạo key sử dụng api youtube

Bước 7:

đăng ký key youtube api

Bước 8:

thêm key api youtube vào project

Bước 9 :

Cấu hình key api youtube

Bước 10 : 

Lấy thông thông key

Bước 11 : Download code sample

Bước 12 : Copy nội dung file ở bước 10 vào file client_secrets.json

Chép key vào project C# để chạy ứng dụng

 

Thảo luận thêm:

https://www.facebook.com/hoclaptrinhweb/posts/1128354670558735

 

Chia sẽ bài viết :