Hadoop là gì? Hướng dẫn cài đặt cấu hình Hadoop trên Windows


Big Data đang trở thành một phần trọng yếu của mỗi công ty, và Hadoop là công nghệ cốt lõi cho việc lưu trữ và truy cập số lượng lớn dữ liệu


Hadoop là một Apache framework mã nguồn mở được viết bằng java, cho phép xử lý phân tán (distributed processing) các tập dữ liệu lớn trên các cụm máy tính (clusters of computers) thông qua mô hình lập trình đơn giản. Hadoop được thiết kế để mở rộng quy mô từ một máy chủ đơn sang hàng ngàn máy tính khác có tính toán và lưu trữ cục bộ (local computation and storage).

Kiến trúc Hadoop

Hadoop framework gồm 4 module:

 • Hadoop Common: Đây là các thư viện và tiện ích cần thiết của Java để các module khác sử dụng. Những thư viện này cung cấp hệ thống file và lớp OS trừu tượng, đồng thời chứa các mã lệnh Java để khởi động Hadoop.
 • Hadoop YARN: Đây là framework để quản lý tiến trình và tài nguyên của các cluster.
 • Hadoop Distributed File System (HDFS): Đây là hệ thống file phân tán cung cấp truy cập thông lượng cao cho ứng dụng khai thác dữ liệu.
 • Hadoop MapReduce: Đây là hệ thống dựa trên YARN dùng để xử lý song song các tập dữ liệu lớn.

Có thể sử dụng sơ đồ sau để mô tả bốn thành phần có trong Hadoop framework.

Ta có thể sử dụng sơ đồ sau để mô tả bốn thành phần có trong Hadoop framework.

Kể từ 2012, thuật ngữ “Hadoop” không chỉ đề cập đến các module cơ sở nêu trên mà còn đề cập đến các gói phần mềm mở rộng (additional software packages) có thể được cài đặt bên cạnh Hadoop, chẳng hạn như Apache Pig, Apache Hive, Apache HBase, Apache Spark.

MapReduce

Hadoop MapReduce là một framework dùng để viết các ứng dụng xử lý song song một lượng lớn dữ liệu có khả năng chịu lỗi cao xuyên suốt hàng ngàn cụm máy tính.

Thuật ngữ MapReduce liên quan đến hai tác vụ mà chương trình Hadoop thực hiện:

 • Map: đây là tác vụ đầu tiên, trong đó dữ liệu đầu vào được chuyển đổi thành tập dữ liệu theo cặp key/value.
 • Reduce: tác vụ này nhận kết quả đầu ra từ tác vụ Map, kết hợp dữ liệu lại với nhau thành tập dữ liệu nhỏ hơn.

Thông thường, kết quả input và output được lưu trong hệ thống file. Framework này sẽ tự động quản lý, theo dõi và tái thực thi các tác vụ bị lỗi.

MapReduce framework gồm một single master (máy chủ) JobTracker và các slave (máy trạm) TaskTracker trên mỗi cluster-node. Master có nhiệm vụ quản lý tài nguyên, theo dõi quá trình tiêu thụ tài nguyên và lập lịch quản lý các tác vụ trên các máy trạm, theo dõi chúng và thực thi lại các tác vụ bị lỗi. Những máy slave TaskTracker thực thi các tác vụ được master chỉ định và cung cấp thông tin trạng thái tác vụ (task-status) để master theo dõi.

JobTracker là một điểm yếu của Hadoop Mapreduce. Nếu JobTracker bị lỗi thì mọi công việc liên quan sẽ bị ngắt quãng.

Hadoop Distributed File System

Hadoop có thể làm việc trực tiếp với bất kì hệ thống dữ liệu phân tán như Local FS, HFTP FS, S3 FS, và các hệ thống khác. Nhưng hệ thống file thường được dùng bởi Hadoop là Hadoop Distributed File System (HDFS).

Hadoop Distributed File System (HDFS) dựa trên Google File System (GFS), cung cấp một hệ thống dữ liệu phân tán, được thiết kế để chạy trên các cụm máy tính lớn (gồm hàng ngàn máy tính) có khả năng chịu lỗi cao.

HDFS sử dụng kiến trúc master/slave, trong đó master gồm một NameNode để quản lý hệ thống file metadata và một hay nhiều slave DataNodes để lưu trữ dữ liệu thực tại.

Một tập tin với định dạng HDFS được chia thành nhiều block và những block này được lưu trữ trong một tập các DataNodes. NameNode định nghĩa ánh xạ từ các block đến các DataNode. Các DataNode điều hành các tác vụ đọc và ghi dữ liệu lên hệ thống file. Chúng cũng quản lý việc tạo, huỷ, và nhân rộng các block thông qua các chỉ thị từ NameNode.

HDFS cũng hỗ trợ các câu lệnh shell để tương tác với tập tin như các hệ thống file khác.

Hadoop hoạt động như thế nào?

Giai đoạn 1

Một user hay một ứng dụng có thể submit một job lên Hadoop (hadoop job client) với yêu cầu xử lý cùng các thông tin cơ bản:

 1. Nơi lưu (location) dữ liệu input, output trên hệ thống dữ liệu phân tán.
 2. Các java class ở định dạng jar chứa các dòng lệnh thực thi các hàm map và reduce.
 3. Các thiết lập cụ thể liên quan đến job thông qua các thông số truyền vào.

Giai đoạn 2

Hadoop job client submit job (file jar, file thực thi) và các thiết lập cho JobTracker. Sau đó, master sẽ phân phối tác vụ đến các máy slave để theo dõi và quản lý tiến trình các máy này, đồng thời cung cấp thông tin về tình trạng và chẩn đoán liên quan đến job-client.

Giai đoạn 3

TaskTrackers trên các node khác nhau thực thi tác vụ MapReduce và trả về kết quả output được lưu trong hệ thống file.

Khi “chạy Hadoop” có nghĩa là chạy một tập các trình nền - daemon, hoặc các chương trình thường trú, trên các máy chủ khác nhau trên mạng của bạn. Những trình nền có vai trò cụ thể, một số chỉ tồn tại trên một máy chủ, một số có thể tồn tại trên nhiều máy chủ.

Các daemon bao gồm:

 • NameNode
 • DataNode
 • SecondaryNameNode
 • JobTracker
 • TaskTracker

NameNode

Là một trình nền quan trọng nhất của Hadoop - các NameNode. Hadoop sử dụng một kiển trúc master/slave cho cả lưu trữ phân tán và xử lý phân tán. Hệ thống lưu trữ phân tán được gọi là Hadoop File System hay HDFS. NameNode là master của HDFS để chỉ đạo các trình nền DataNode slave để thực hiện các nhiệm vụ I/O mức thấp. NameNode theo dõi HDFS, cách các tập tin của bạn được phân chia thành các block, những node nào lưu các khối đó, và “kiểm tra sức khỏe” tổng thể của hệ thống tệp phân tán. Chức năng của NameNode là nhớ (memory) và I/O chuyên sâu. Như vậy, máy chủ lưu trữ NameNode thường không lưu trữ bất cứ dữ liệu người dùng hoặc thực hiện bất cứ một tính toán nào cho một ứng dụng MapReduce để giảm khổi lượng công việc trên máy. Điều này có nghĩa là máy chủ NameNode không gấp đôi (double) như là DataNode hay một TaskTracker.

Có điều đáng tiếc là có một khía cạnh tiêu cực đến tầm quan trọng của NameNode nó có một điểm của thất bại của một cụm Hadoop của bạn. Đối với bất cứ một trình nền khác, nếu các nút máy của chúng bị hỏng vì lý do phần mềm hay phần cứng, các Hadoop cluster có thể tiếp tục hoạt động thông suốt hoặc bạn có thể khởi động nó một cách nhanh chóng. Nhưng không thể áp dụng cho các NameNode.

DataNode

Mỗi máy slave trong cluster của bạn sẽ lưu trữ (host) một trình nền DataNode để thực hiện các công việc nào đó của hệ thống file phân tán - đọc và ghi các khối HDFS tới các file thực tế trên hệ thống file cục bộ (local filesytem). Khi bạn muốn đọc hay ghi một file HDFS, file đó được chia nhỏ thành các khối và NameNode sẽ nói cho các client của bạn nơi các khối trình nền DataNode sẽ nằm trong đó. Client của bạn liên lạc trực tiếp với các trình nền DataNode để xử lý các file cục bộ tương ứng với các block. Hơn nữa, một DataNode có thể giao tiếp với các DataNode khác để nhân bản các khối dữ liệu của nó để dự phòng.

Các DataNode thường xuyên báo cáo với các NameNode. Sau khi khởi tạo, mỗi DataNode thông báo với NameNode của các khối mà nó hiện đang lưu trữ. Sau khi Mapping hoàn thành, các DataNode tiếp tục thăm dò ý kiến NameNode để cung cấp thông tin về thay đổi cục bộ cũng như nhận được hướng dẫn để tạo, di chuyển hoặc xóa các blocks từ đĩa địa phương (local).

Secondary NameNode

Các Secondary NameNode (SNN) là một trình nền hỗ trợ giám sát trạng thái của các cụm HDFS. Giống như NameNode, mỗi cụm có một SNN, và nó thường trú trên một máy của mình. Không có các trình nền DataNode hay TaskTracker chạy trên cùng một server. SNN khác với NameNode trong quá trình xử lý của nó không nhận hoặc ghi lại bất cứ thay đổi thời gian thực tới HDFS. Thay vào đó, nó giao tiếp với các NameNode bằng cách chụp những bức ảnh của siêu dữ liệu HDFS (HDFS metadata) tại những khoảng xác định bởi cấu hình của các cluster.

Như đã đề cập trước đó, NameNode là một điểm truy cập duy nhất của lỗi (failure) cho một cụm Hadoop, và các bức ảnh chụp SNN giúp giảm thiểu thời gian ngừng (downtime) và mất dữ liệu. Tuy nhiên, một NameNode không đòi hỏi sự can thiệp của con người để cấu hình lại các cluster sẻ dùng SSN như là NameNode chính.

jobTracker

Trình nền JobTracker là một liên lạc giữa ứng dụng của bạn và Hadoop. Một khi bạn gửi mã nguồn của bạn tới các cụm (cluster), JobTracker sẽ quyết định kế hoạch thực hiện bằng cách xác định những tập tin nào sẽ xử lý, các nút được giao các nhiệm vụ khác nhau, và theo dõi tất cả các nhiệm vụ khi chúng đang chạy. Nếu một nhiệm vụ (task) thất bại (fail), JobTracker sẽ tự động chạy lại nhiệm vụ đó, có thể trên một node khác, cho đến một giới hạn nào đó được định sẵn của việc thử lại này.

Chỉ có một JobTracker trên một cụm Hadoop. Nó thường chạy trên một máy chủ như là một nút master của cluster.

TaskTraker

Như với các trình nền lưu trữ, các trình nền tính toán cũng phải tuân theo kiến trúc master/slave: JobTracker là giám sát tổng việc thực hiện chung của một công việc MapRecude và các taskTracker quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ riêng trên mỗi node slave. Mỗi TaskTracker chịu trách nhiệm thực hiện các task riêng mà các JobTracker giao cho. Mặc dù có một TaskTracker duy nhất cho một node slave, mỗi TaskTracker có thể sinh ra nhiều JVM để xử lý các nhiệm vụ Map hoặc Reduce song song.

Một trong những trách nhiệm của các TaskTracker là liên tục liên lạc với JobTracker. Nếu JobTracker không nhận được nhịp đập từ một TaskTracker trong vòng một lượng thời gian đã quy định, nó sẽ cho rằng TaskTracker đã bị treo (cashed) và sẽ gửi lại nhiệm vụ tương ứng cho các nút khác trong cluster.

Cấu trúc liên kết này có một node Master là trình nền NameNode và JobTracker và một node đơn với SNN trong trường hợp node Master bị lỗi. Đối với các cụm nhở, thì SNN có thể thường chú trong một node slave. Mặt khác, đối với các cụm lớn, phân tách NameNode và JobTracker thành hai máy riêng. Các máy slave, mỗi máy chỉ lưu trữ một DataNode và Tasktracker, để chạy các nhiệm vụ trên cùng một node nơi lưu dữ liệu của chúng

Ưu điểm của Hadoop

 • Hadoop framework cho phép người dùng nhanh chóng viết và kiểm tra các hệ thống phân tán. Đây là cách hiệu quả cho phép phân phối dữ liệu và công việc xuyên suốt các máy trạm nhờ vào cơ chế xử lý song song của các lõi CPU.
 • Hadoop không dựa vào cơ chế chịu lỗi của phần cứng fault-tolerance and high availability (FTHA), thay vì vậy bản thân Hadoop có các thư viện được thiết kế để phát hiện và xử lý các lỗi ở lớp ứng dụng.
 • Các server có thể được thêm vào hoặc gỡ bỏ từ cluster một cách linh hoạt và vẫn hoạt động mà không bị ngắt quãng.
 • Một lợi thế lớn của Hadoop ngoài mã nguồn mở đó là khả năng tương thích trên tất cả các nền tảng do được phát triển trên Java.

Ưu điểm của Hadoop

Cài đặt Hadoop trên Windows

Tải phần mềm

Cấu hình Hadoop

Sửa file C:\hadoop-2.7.3\etc\hadoop\core-site.xml

<configuration>
<property>
<name>fs.defaultFS</name>
<value>hdfs://localhost:9000</value>
</property>
</configuration>

Sửa file C:\hadoop-2.7.3\etc\hadoop\mapred-site.xml

<configuration>
<property>
<name>mapreduce.framework.name</name>
<value>yarn</value>
</property>
</configuration>

Sửa file C:\hadoop-2.7.3\etc\hadoop\hdfs-site.xml

<configuration>
	<property>
		<name>dfs.replication</name>
		<value>1</value>
	</property>
	<property>
		<name>dfs.namenode.name.dir</name>
		<value>C:\hadoop-2.7.3\data\namenode</value>
	</property>
	<property>
		<name>dfs.namenode.data.dir</name>
		<value>C:\hadoop-2.7.3\data\datanode</value>
	</property>
</configuration>

Sửa file C:\hadoop-2.7.3\etc\hadoop\yarn-site.xml

<configuration>
	<property>
		<name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
		<value>mapreduce_shuffle</value>
	</property>
	<property>
		<name>yarn.nodemanager.auxservices.mapreduce.shuffle.class</name>
		<value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>
	</property>
</configuration>

Sửa file hadoop-env.cmd ở dòng JAVA_HOME=%JAVA_HOME% thay bằng đường dẫn cài đặt java jdk

video cài đặt hadoop trên windows https://www.youtube.com/watch?v=LUhSv06qrdA

Bài viết có tham khảo từ nhiều nguồn : ongxuanhong,kipalog

Chia sẽ bài viết :