Bài 1 Tổng quan về SQL Server

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server

So sánh MSSQL (sql server) với MYSQL

Tôi thấy MySql phiên bản 4.x không thể so với MSSQL vì phiên bản này thiếu khá nhiều tính năng quan trọng để được xếp loại là một CSDL hạng nặng (ví dụ như thiếu ứng dụng View, StoreProc, Triggers...) ...