Tạo CDN cho website sử dụng IIS Outbound Rules

Tạo CDN sử dụng IIS Outbound Rules, để giảm tải nội dung tĩnh của bạn và tăng tốc độ trang web của bạn. Giảm tải nội dung là quan trọng đối với hiệu suất của trang web của bạn, bởi vì sau đó nội dung ...