Machine Learning là gì

Ai là người quan tâm Machine Learning. Business Leaders: muốn giải pháp cho các vấn đề kinh doanh. Software Developers: muốn tạo ra các ứng dụng tốt hơn. Data Scientists: muốn các công cụ mạnh mẽ và d ...