Bài 3 Ngôn ngữ lập trình Javascript

Là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) dùng để tương tác với các trang HTML dựa trên đối tượng (object-based scripting language). Code của JavaScript thường được nhúng (embedded) trực tiếp hoặc ...