Bài 7 Web Services trong Asp.net

Web Services là gì ? Là một hệ thống phần mềm được thiết kế dùng để hổ trợ sự tương tác giữa các máy tính trên mạng Có khả năng chạy trên những hệ điều hành và framework khác nhau

Bài 5 Web User Controls trong Asp.net

Khi kết hợp các control để tạo thành một control mới gọi là Web User Controls (UC). Sử dụng UC cũng tương tự như sử dụng thủ tục/hàm => Khả năng tái sử dụng UC trên các trang web

Bài 2 Server Controls trong Asp.net

Sử dụng thành thạo các điều khiển: HTML Server Controls, Web Server Controls, Specialized Controls.Các sự kiện cơ bản trên trang .aspx. Làm việc với đối tượng ViewState