Schema là gì? Schema trong sql server dùng để làm gì


Một schema thuận lợi cho việc tách, quản lý, và quyền sở hữu của các đối tượng cơ sở dữ liệu, nâng cao quản trị an ninh của các đối tượng cơ sở dữ liệu.


Khái niệm schema là gì ?

 • Schema là khái niệm mới có trong Sql server 2005 trở lên
 • Schema mặc định của các object trong database là dbo
 • Có thể hiểu schema là một namespace đối với các đối tượng database
 • Một schema định nghĩa một ranh giới mà trong đó tất cả các tên là duy nhất
 • Bên trong một database, tên của schema là duy nhất, luôn có tên với đường đầy đủ dạng server.database.schema.object

Tạo schema có 2 cách

 • Có thể tạo bằng SSMS
 • Tạo bằng cú pháp lệnh : CREATE SCHEMA <tên_schema>
CREATE SCHEMA MasterCode

Xóa schema có 2 cách

 • Có thể xóa bằng SSMS
 • Xóa bằng cú pháp lệnh: DROP SCHEMA <tên_schema>
DROP SCHEMA MasterCode

Cấp quyền hay xóa quyền sử dụng schema cho user

 • Cấp quyền: GRANT SELECT ON SCHEMA :: <tên_schema> TO <tên_user>
 • Xóa quyền: GRANT SELECT ON SCHEMA :: <tên_schema> TO <tên_user>

Ưu điểm của schema

 • Giúp nhóm các Database Object lại với nhau cho dễ quản lý
 • Cho phép phân quyền ở schema tăng tính bảo mật

 

Chia sẽ bài viết :