Làm thế nào để xem bao nhiêu kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL Server


Việc nhận biết được bao nhiêu kết nối đến CSDL giúp chúng ta cải thiện tối ưu hệ thống dễ dàng, giảm thiểu tối đa các kết nối không cần thiết (sử dụng cache)


Đây là đoạn script thực thi

SELECT DB_NAME(dbid) AS DBName,
COUNT(dbid) AS NumberOfConnections,
loginame
FROM    sys.sysprocesses
GROUP BY dbid, loginame
ORDER BY DB_NAME(dbid)

Bài viết liên quan về việc áp dụng cache để giảm kết nối Memcached là gì ? Sử dụng memcached để tăng tốc hệ thống server

The minimum and maximum memory allocation of a SQL instance using T-SQL?

SELECT name, value, value_in_use, [description] 
FROM sys.configurations
WHERE name like '%server memory%'
ORDER BY name OPTION (RECOMPILE);

The minimum and maximum memory allocation of a SQL instance using T-SQL?

Memory can be configured up to the process virtual address space limit in all SQL Server editions (8 TB)

The following example sets the max server memory option to 4 GB:

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'max server memory', 4096;
GO
RECONFIGURE;
GO

Determining Current Memory Allocation

The following query returns information about currently allocated memory.

SELECT  
(physical_memory_in_use_kb/1024) AS Memory_usedby_Sqlserver_MB,  
(locked_page_allocations_kb/1024) AS Locked_pages_used_Sqlserver_MB,  
(total_virtual_address_space_kb/1024) AS Total_VAS_in_MB,  
process_physical_memory_low,  
process_virtual_memory_low  
FROM sys.dm_os_process_memory;  

Determining Current Memory Allocation

Chia sẽ bài viết :