Cài đặt Extensions tăng tốc gõ code javascript trong Visual Studio


Phần mở rộng này cung cập một loạt các đoạn mã hữu ích cho các biên tập JavaScript một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất


demo Extensions javascript

Để xem được một cái nhìn tổng quan từ Code Snippet Manager trong Visual Studio nằm trong menu Tools

Code Snippet Manager trong Visual Studio

Here's the full list of all the snippets:

Console

[cd] console.dir

console.dir(${1:obj});

[ce] console.error

console.error($end$);

[ci] console.info

console.info($end$);

[cl] console.log

console.log($end$);

[cw] console.warn

console.warn($end$);

[de] debugger

debugger;

DOM

[ae] addEventListener

$document$.addEventListener('$event$', function(e) {
  $end$
});

[ac] appendChild

$document$.appendChild($elem$);

[rc] removeChild

$document$.removeChild($elem$);

[cel] createElement

$document$.createElement($elem$);

[cdf] createDocumentFragment

$document$.createDocumentFragment($elem$);

[ca] classList.add

$document$.classList.add('$class$');

[ct] classList.toggle

$document$.classList.toggle('$class$');

[cr] classList.remove

$document$.classList.remove('$class$');

[gi] getElementById

$document$.getElementById('$id$');

[gc] getElementsByClassName

$document$.getElementsByClassName('$class$');

[gt] getElementsByTagName

$document$.getElementsByTagName('$tag$');

[ga] getAttribute

$document$.getAttribute('$attr$');

[sa] setAttribute

$document$.setAttribute('$attr$', $value$);

[ra] removeAttribute

$document$.removeAttribute('$attr$');

[ih] innerHTML

$document$.innerHTML = '$elem$';

[tc] textContent

$document$.textContent = '$content$';

[qs] querySelector

$document$.querySelector('$selector$');

[qsa] querySelectorAll

$document$.querySelectorAll('$selector$');

Loop

[fe] forEach

$myArray$.forEach(function($item$) {
  $end$
});

Function

[afn] anonymous function

function($arguments$) {
  $end$
}

[pr] prototype

$object$.prototype.$methodName$ = function($arguments$) {
  $end$
}

[call] function call

$methodName$.call($context$, $arguments$)

[apply] function apply

$methodName$.apply($context$, [$arguments$])

[ofn] function as a property of an object

$functionName$: function($arguments$) {
  $end$
}

JSON

[jp] JSON.parse

JSON.parse($object$);

[js] JSON.stringify

JSON.stringify($object$);

Timer

[si] setInterval

setInterval(function() {
  $end$
}, $delay$);

[st] setTimeout

setTimeout(function() {
  $end$
}, $delay$);

Misc

[us] use strict

'use strict';

[al] alert

alert('$message$');

[co] confirm

confirm('$message$');

[pm] prompt

prompt('$message$');

Download

JavaScript Snippet Pack

Chia sẽ bài viết :