AccessURL là gì ?

Chia sẻ quyền truy cập vào các trang web mà không cần đưa ra tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chia sẻ quyền truy cập với một URL truy cập thay thế.

Apache Spark là gì

Apache Spark in-memory clusters đang là tiêu điểm chú ý của nhiều doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ vào phân tích và xử lý dữ liệu nhanh chóng. Bài viết sẽ trình bày một bức tranh tổng quan n ...

Machine Learning là gì

Ai là người quan tâm Machine Learning. Business Leaders: muốn giải pháp cho các vấn đề kinh doanh. Software Developers: muốn tạo ra các ứng dụng tốt hơn. Data Scientists: muốn các công cụ mạnh mẽ và d ...